Skip to content Skip to footer

Jessica Dikmoet

Journalist, producent

Brief info

Jessica Dikmoet ontwikkelt als journalist/producent sociaal maatschappelijke concepten.
Zij coacht jonge journalisten en documentairemakers. Haar journalistieke loopbaan begon bij MTV/MTNL (Multiculturele Televisie Nederland) waar zij eindredacteur was.
Zij heeft een breed en divers netwerk. Heeft goede contacten, grote kennis en affiniteit met de 'grassroots'. Zij is goed ingevoerd in wat men het migrantendossier noemt. Zij is geboren op Curaçao, en heeft afwisselend gewoond en gewerkt op Curaçao, Sint Maarten, Suriname en Nederland. Zelf zegt zij dat ze gevormd is door de 30 mei beweging van 1969 op Curaçao, die opkwam voor sociale gelijkheid. Momenteel werkt ze als freelance projectleider bij Imagine IC - een mix van archief, museum en debatcentrum - in Amsterdam Zuidoost.
www.jessicadikmoet.nl

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.