Skip to content Skip to footer

Drs. Peggy Brandon

Directeur Mocca

Brief info

Peggy Brandon studeerde Japanse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden met specialisaties in antropologie, communicatie en media en bedrijfsmanagement en een bijvak kunstgeschiedenis in Italië. Na een loopbaan in pr, reclame en sponsoring was ze betrokken bij de realisatie van het nieuwe Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Daarna bouwde Peggy in opdracht van de Japanse en Nederlandse overheid het SieboldHuis, een nieuw Japans museum.

In Amsterdam was Peggy duo raadslid van de stadsdeelraad van Oud-West. Daaropvolgend werd Peggy directeur van Mocca, een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Amsterdam. Mocca begeleidt en adviseert scholen en culturele instellingen en overheden in het formuleren van cultuur-educatie beleid en stimuleert scholen om inclusief cultuuronderwijs op te nemen als vast onderdeel van hun curriculum.

Peggy Brandon is de voorzitter van de Raad van Toezicht bij stichting Musea Bekennen Kleur. Daarnaast is ze actief in verschillende besturen en raden in het culturele veld en heeft ze een geïllustreerde inclusief kinderboek geschreven over cultuur in Amsterdam.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.