Skip to content Skip to footer

Charlotte Knoors MA

Trainer, schrijver

Brief info

Charlotte Knoors studeerde North American Studies en Gender Studies, waarin die zich specialiseerde in de werkingen van racisme en witheid, alsook seksueel misbruik. Ze kwam voor het eerst in aanraking met Critical Whiteness Studies toen zij daarover een vak volgde in de Verenigde Staten aan Binghamton University. Uit deze ervaring vloeide diens afstudeeronderzoek voort getiteld: Rethinking Whiteness: How White Self-Proclaimed Non- or Anti-Racist Students Unconsciously Reinforce Racism. Tijdens haar tweede master focuste die zich op seksueel misbruik vanuit intersectioneel perspectief met als eindresultaat haar tweede afstudeeronderzoek genaamd: The Matter of Woman-to-Woman Sexual Violation: How its Affect Makes Difference. (Foto door Fardau van der Meulen)

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.