Skip to content Skip to footer

Bart Krieger

Kunsthistoricus, curator, publicist

Brief info

Krieger begon na zijn studie kunstgeschiedenis met het schrijven en recenseren van (beeldende kunst)tentoonstellingen, dans en theater voor de kunstpagina's van het Parool. Naast zijn werk als beleidsadviseur voor (kunst)fondsen en gemeenten, volgden er meer inhoudelijke schrijfopdrachten voor verschillende culturele bladen en instellingen. Voor opinieblad Parbode heeft hij ruim vier jaar de maandelijkse rubriek ‘Surinaamse kunstschatten’ geschreven. In 2014 bundelde hij deze artikelen in het boek '50 Surinaamse Kunstschatten'. Dit educatieve boek is geschreven vanuit een cultureel divers perspectief, waarin verbanden worden gelegd met de hedendaagse popcultuur en de Westerse en niet Westerse Kunstgeschiedenis. Zowel in Nederland als in Suriname heeft Krieger enkele tentoonstellingen samengesteld onder andere voor CBK (Amsterdam Oost en Zuid-Oost) en de Readytex Art Gallery (Paramaribo). Momenteel is Bart Krieger een van de gastconservatoren van de tentoonstellingen van het Stedelijk Museum over Surinaamse Kunst die in het najaar van 2020 zal plaatsvinden.
https://surinaamsekunstschatten.nl

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.