Skip to content Skip to footer

Changing the Heritage Sector! Conservations about Diversity, Inclusion and Equity

Musea Bekennen Kleur herbergt een diversiteit aan musea en overige erfgoedinstellingen. Deze musea en overige erfgoedinstellingen wisselen op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid intensiever kennis uit om het spanningsveld tussen theorie en praktijk inzichtelijk te maken, teneinde dat spanningsveld te doorbreken.

Maar wat betekent diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid daadwerkelijk voor deze organisaties? Wat is de positie en identiteit als instelling? En hoe ver zijn we inmiddels opgeschoten in ons streven naar diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid? Wat belemmert ons hierin en welke hulp hebben we hierin nodig? Deze vragen en meer onderzoeken we in het programma van Changing the Heritage Sector! Conservations about Diversity, Inclusion and Equity.

In een programmareeks van vier bijeenkomsten zullen we elke keer bij één P (programma, partners, personeel, publiek) stilstaan en verdieping zoeken.  

De conversations staan gepland in de maand november 2022. Het aanvullende programmaoverzicht wordt hier binnenkort bekend gemaakt op de website.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.