Skip to content Skip to footer
Vlog: Wie krijgt een naam?

Icons, meer dan 100 portretten van de National Portrait Gallery van Londen waren te zien in het Fries Museum in Leeuwarden! In de tentoonstelling werd ook een nieuw werk gepresenteerd van kunstenaar Natasja Kensmil, gemaakt in opdracht van het Fries Museum.

Natasja Kensmil schilderde een zesluik waarin ze reflecteert op hoe een historische machtsverhouding doorwerkt in het heden.

Vlogger Jip spreekt in deze vlog met Femke Haijtema, directeur tentoonstellingen en publiekszaken. Over hoe Natasja Kensmil te werk ging, maar ook hoe uiteindelijk de vrouw van één van de graven op een groepsportret, Albertine Agnes, een hoofdrol krijgt in Kensmil’s werk!

Vlog: Wie krijgt een naam?

 

 

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.