Skip to content Skip to footer
Vlog: Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in het Rijksmuseum

Hoe vertel je het verhaal van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd waarin verschillende groepen verschillende belangen hadden en nog steeds hebben? Voor die vraag stond het Rijksmuseum met hun laatste expositie ‘Revolusi!’. Jennifer bezoekt de expo over deze strijd. Persoonlijke verhalen vormen de rode draad door de tentoonstellingen. Jennifer spreekt o.a. met Iris van Santen, projectleider van de tentoonstelling. Haar opa Hans is een van de mensen die zijn verhaal vertelt aan de hand van brieven die hij schreef tijdens zijn tijd in Indonesië als oorlogsvrijwilliger.

Ook spreekt Jennifer de conservator Harm Stevens over hoe de expositie tot stand is gekomen en welke keuzes er gemaakt zijn. Van tevoren is er wat controverse geweest, onder anderen over het gebruik van bepaalde termen in de expositie, hoe kijkt hij daar achteraf op terug en hoe hebben zij dat opgelost? Jennifer spreekt daarna met Lara Nuberg, historicus en schrijfster van het boek ‘In haar voetsporen’ over de discussies rondom de expo.

Vlog: Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in het Rijksmuseum

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.