Skip to content Skip to footer
Vlog: Kinderconvenant de Kunst van het Doorgeven

In deze vlog die onderdeel is van het kinderconvenant zijn de ervaringen, bevindingen en adviezen vastgelegd van leerlingen die de lessenreeks van Musea Bekennen Kleur hebben gevolgd. Op deze manier worden leerlingen, beleidsmakers uit de museale sector én kijkers van deze vlog beter in ‘De Kunst van het Doorgeven. Deze vlog is een onderdeel van het Audiovisueel Kinderconvenant de Kunst van het Doorgeven. Dit convenant bestaat uit een bijzondere driedelige podcast-serie ,een vlog en een uitgeschreven convenant.

Vlog: Kinderconvenant de Kunst van het Doorgeven

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.