Skip to content Skip to footer

De Stichting Musea Bekennen Kleur heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten en giften komen direct ten goede aan de activiteiten van de stichting. 

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een onkostenvergoeding per vergadering. De werkzaamheden door de directeur-bestuurder worden op urenbasis vergoed, dat bedraagt een gereduceerd tarief van €70,- per uur. De directeur-bestuurder heeft geen additionele vergoedingen, bonussen of regelingen. Er zijn geen andere vaste freelancers aan de stichting verbonden.

Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door

Partners

Musea Bekennen Kleur © 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

 
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
 
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn.